شماره رنده

[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]
[us_separator type=”invisible”]
[us_counter size=”small” title=”اندازه کوچک” initial=”0″ target=”999″]
[us_counter size=”medium” title=”اندازه متوسط” initial=”0″ target=”999″]
[us_counter size=”large” title=”اندازه واقعی” initial=”0″ target=”999″]

۴ رنگ از پیش تعریف شده

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter title=”رنگ زیبا برای قالب” size=”medium” initial=”0″ target=”345″]
[us_counter size=”medium” color=”primary” title=”رنگ اصلی قالب” initial=”0″ target=”291″]
[us_counter size=”medium” color=”secondary” title=”رنگ قالب پیشفرض” initial=”0″ target=”867″]

رنگهای سفارشی نامحدود

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter title=”توسعه” size=”small” color=”custom” custom_color=”#90d65e” initial=”1″ target=”157″]
[us_counter size=”small” color=”custom” title=”فتوشاپ” custom_color=”#fb8c00″ initial=”2″ target=”932″]
[us_counter size=”small” color=”custom” title=”فتوگرافی” custom_color=”#4f87ef” initial=”3″ target=”804″]
[us_counter size=”small” color=”custom” title=”گرافیک بالا” custom_color=”#795548″ initial=”4″ target=”458″]
[us_counter size=”small” color=”custom” title=”پژوهش” custom_color=”#e91e63″ initial=”5″ target=”260″]
[us_counter size=”small” color=”custom” title=”مبارزه کردن” custom_color=”#ffc107″ initial=”6″ target=”613″]

پیشوند و پسوند

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter title=”هزینه متوسط ” size=”medium” color=”primary” initial=”0″ target=”26″]
[us_counter title=”بازخورد مثبت” suffix=”%” size=”medium” color=”secondary” initial=”0″ target=”87″]
[us_counter title=”پروژه های تکمیل شده” size=”medium” color=”primary” initial=”0″ target=”600″]
[us_counter title=”وزن ثابت” size=”medium” color=”secondary” initial=”0″ target=”241″]