نمودار پیشرفت

سبک های زیبای نمایش نمودار پیشرفت

[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”بهینه سازی” count=”90″ size=”5px”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ size=”5px”][us_progbar title=”فروش” count=”70″ size=”5px”]
[us_progbar title=”ویرایش” count=”46″ color=”secondary” size=”10px”][us_progbar title=”زیبا” count=”66″ color=”secondary” size=”10px”][us_progbar title=”طراحی” count=”87″ color=”secondary” size=”10px”]
[us_progbar title=”تب نمونه” count=”100″ size=”15px” color=”custom” bar_color=”#1dc69f”][us_progbar title=”تب نمونه” count=”69″ size=”15px” color=”custom” bar_color=”#1ea1c9″][us_progbar title=”تب نمونه” count=”28″ size=”15px” color=”custom” bar_color=”#95ce50″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”بهینه سازی” count=”90″ style=”2″ size=”24px”][us_progbar title=”زیبا” count=”80″ style=”2″ size=”24px”][us_progbar title=”فروش” count=”70″ style=”2″ size=”24px”][us_progbar title=”ویرایش” count=”60″ style=”2″ size=”24px”]
[us_progbar count=”100″ style=”2″ size=”40px” color=”custom” bar_color=”#ff3d3d”][us_progbar count=”75″ style=”2″ size=”40px” color=”custom” bar_color=”#ff712b”][us_progbar style=”2″ size=”40px” color=”custom” bar_color=”#ffbb00″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”بهینه سازی” count=”90″ style=”4″ size=”4px”][us_progbar title=”طراحی” count=”80″ style=”4″ size=”4px”][us_progbar title=”فروش” count=”70″ style=”4″ size=”4px”]
[us_progbar title=”ویرایش” count=”46″ style=”4″ color=”secondary” size=”6px”][us_progbar title=”زیبا” count=”66″ style=”4″ color=”secondary” size=”6px”][us_progbar title=”طراحی” count=”87″ style=”4″ color=”secondary” size=”6px”]
[us_progbar title=”تست” count=”95″ style=”4″ size=”8px” color=”custom” bar_color=”#999999″][us_progbar title=”زیبا” count=”69″ style=”4″ size=”8px” color=”custom” bar_color=”#666666″][us_progbar title=”ویژه” count=”28″ style=”4″ size=”8px” color=”custom” bar_color=”#333333″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”ویرایش” count=”46″ style=”3″ size=”6px”][us_progbar title=”بهینه سازی” count=”66″ style=”3″ size=”6px”][us_progbar title=”طراحی” count=”87″ style=”3″ size=”6px”]
[us_progbar title=”طراحی” count=”77″ style=”3″ size=”8px” color=”custom” bar_color=”#95ce50″][us_progbar title=”بهترین” count=”55″ style=”3″ size=”8px” color=”custom” bar_color=”#81b245″][us_progbar title=”طراحی” count=”33″ style=”3″ size=”8px” color=”custom” bar_color=”#699131″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]
[us_progbar title=”بهینه سازی” count=”90″ style=”5″ size=”2px”][us_progbar title=”” count=”80″ style=”5″ size=”2px”][us_progbar title=”فروش” count=”70″ style=”5″ size=”2px”]
[us_progbar title=”ویرایش” count=”46″ style=”5″ color=”heading” size=”4px”][us_progbar title=”زیبا” count=”66″ style=”5″ color=”heading” size=”4px”][us_progbar title=”طراحی” count=”87″ style=”5″ color=”heading” size=”4px”]
[us_progbar title=”این یک تست برای نمایش ویژگی است.” count=”91″ style=”5″ size=”6px” color=”custom” bar_color=”#ffcc00″][us_progbar title=”این یک تست برای نمایش ویژگی است.” count=”82″ style=”5″ size=”6px” color=”custom” bar_color=”#ff9900″][us_progbar title=”این یک تست برای نمایش ویژگی است.” count=”73″ style=”5″ size=”6px” color=”custom” bar_color=”#ff6600″]